tel. 0048 61 8499 411 contact@Division-B2.com.pl

Informacja o przetwarzaniu danych

Division B-2 Sp. z o.o. Sp.k. [dalej: Division B-2] w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych i ich przetwarzaniem oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO], niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako Administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, jako Administrator Państwa danych osobowych informujemy,  że:

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do:
  – wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
  – do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Division B-2, a także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w szczególności, jeżeli są Państwo:
  a] klientem sklepu internetowego www.ring22.pl [sklep B2C],
  b] platformy hurtowej Division-B2.com [platforma B2B]
  – przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu B2C oraz platformy hurtowej B2B a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Division B-2;
  c] uczestnikiem w Programu Lojalnościowego –  dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a także po zakończeniu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, na czas zgodny z przepisami prawa;
  d] subskrybentem newslettera, którego wysyłkę organizuje Division B-2 [dalej: Newsletter]
  – przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;
  e] interesantem biura obsługi klienta – adres e-mail : contact@Division-B2.com.pl [dalej: BOK], przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do BOK, w tym w szczególności związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu B2C lub platformie hurtowej B2B  lub uczestnictwem w akcjach lojalnościowych lub w celach podjęcia działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Division B-2.

  2. Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a], b], c] i lit. f] RODO;

 2. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisach Division B-2, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń [np. przez internetowy formularz kontaktowy], a także bieżący kontakt z użytkownikiem w powyższym zakresie.
  W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 b RODO].
  W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Division B-2 [art. 6 ust. 1 c RODO], a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

  4. Państwa dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów.
  W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody, w szczególności, jeżeli są Państwo:
  a] klientem sklepu internetowego www.ring22.pl [sklep B2C],
  b] platformy hurtowej www.Division-B2.com [platforma B2B]
  – Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie B2C lub platformie hurtowej B2B i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta w tych serwisach, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta . Jeżeli transakcja jest dokonywana bez zakładania konta w naszych serwisach wówczas dane [użytkownika bądź klienta dokonującego zakupu] są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji;
  c] uczestnikiem w Programu Lojalnościowego – dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a także po zakończeniu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, na czas zgodny z przepisami prawa;
  d] subskrybentem Newslettera – dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Państwa zgody na jego subskrypcję;
  e] interesantem BOK – adres e-mail : contact@Division-B2.com.pl  – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów korespondencji z Państwem za pośrednictwem BOK.

  Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

  5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych] gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

  8. Dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa [dane osobowe pochodzą od osoby dokonującej rejestrację w naszych serwisach lub poprzez BOK lub osobiście podczas organizowanych przez naszą firmę imprezach targowych lub sportowych lub innych eventach, i dotyczą  wyłącznie tej osoby składającej daną deklarację);

  9. Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących w serwisach Division B-2 podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

  10. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z Polityką Prywatności; Nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Państwa.
  Żadne z tych działań nie będą zautomatyzowane;

  11. Od dnia 25 maja 2018 r. Division B-2 jako Administrator danych osobowych umożliwia użytkownikowi kontakt we wszelkich sprawach związanych z jego danymi osobowymi poprzez przesłanie korespondencji do naszego  inspektora ochrony danych osobowych na adres : Division B-2 Sp. z o.o. Sp.k. , ul.Szamotulska 15, 62-081 Baranowo, lub na adres e-mail: contact@Division-B2.com.pl .